Χαράξεις – Τοπογραφική Υποστήριξη Έργου

Το γραφείο αναλαμβάνει τη χάραξη και τη σωστή υλοποίηση κτιριακών έργων, χωματουργικών εργασιών και διαμορφώσεων εξωτερικών χώρων, από το πρώτο έως και το τελευταίο στάδιο του έργου.

Υπάρχει δυνατότητα για καθημερινή υποστήριξη εργοταξίου με εξειδικευμένο συνεργείο, καθώς εγκαθίσταται δίκτυο οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου.
Αναλαμβάνουμε την σύνταξη επιμετρήσεων – προμετρήσεων σε κάθε κατασκευαστική φάση.
Όπου απαιτείται παραδίδονται σχέδια που πιστοποιούν τα μετρημένα μεγέθη (διατομές, μηκοτομές, οριζοντιογραφίες, πίνακες χωματισμών, αναλυτικές όψεις-κατόψεις κ.λ.π.).

espa banner